Pomoc Materialna

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Pomoc Materialna dla studentów US


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017, ODBYWA SIĘ POPRZEZ OSOBISTE KONTO STUDENTA W E-DZIEKANACIE.

więcej : http://www.studenci.usz.edu.pl/aktualnosci

 


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 
STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
stopień lekki - 250 zł
stopień umiarkowany - 350 zł
stopień znaczni - 450 zł

Opłaty za studia:

$ 17.
1. Studenci/doktoranci niepełnosprawni otrzymujący refundację kosztów nauki wnoszą opłatę za usługi edukacyjne niezwłocznie po otrzymaniu refundacji, nie później jednak niż do ostatniego dnia lutego (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz do dnia 31 maja (usługa dotycząca semestru letniego ).
2. Dziekani wydziałów otrzymują w październiku oraz marcu od Kierownika Biura do spraw osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego wykaz osób oczekujących na decyzję w sprawie refundacji.
3. W przypadku nieuzyskania refundacji student/doktorant uiszcza opłatę Za usługi edukacyjne w danym semestrze na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego z dziekanem właściwego wydziału/kierownikiem studiów doktoranckich w terminach określonych w ust. 1.

$ 21.
1. Studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1 pkt 1 w wysokości:
I) znaczny stopień niepełnosprawności - 30% opłaty;
2) umiarkowany stopień niepełnosprawności  - 25% opłaty;
3) lekki stopień niepełnosprawności - 20% opłaty.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności, który nie otrzymuje refundacji kosztów nauki.
3. Warunkiem uzyskania zwolnienia, z tytułu niepełnosprawności, z opłaty semestralnej jest złożenie we właściwym dziekanacie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziekanat sporządza kopię orzeczenia, która zostaje włączona do akt studenta/doktoranta.
4. Przy przyznawaniu powyższego zwolnienia z opłaty nie bierze się pod uwagę wyników w nauce studenta/doktoranta.
5. W sytuacji określonej w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne.
6. Zwolnienie z opłaty semestralnej w związku z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje tylko w tym semestrze, w którym został złożony wniosek.
INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 DOKONYWANA JEST PRZEZ OSOBISTE KONTO STUDENTA W E-DZIEKANACIE.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić